Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174 gymnasiogenesis@gmail.com
Δουρούτη, Ιωάννινα  | τηλ.: 2651 085174
 gymnasiogenesis@gmail.com

Σε συνέχεια του από 10-07-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνημμένα σας διαβιβάζουμε την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα: «Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020», προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.